Návštěvní řád

 

Národní památkový ústav

 územní památková správa
v Českých Budějovicích

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD státní hrad Lipnice
(dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy a nádvoří a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu veřejnosti nepřístupné
 2. části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu
 3. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

 

Obecná návštěvní doba objektu:

I. – III.

IV.

  V. – VI.

VII. – VIII.

IX. – X.

XI. – XII.

   zavřeno *

10-16

  10 - 16
  (So a Ne   

  10-17)

9 - 18

10-16

zavřeno *

 

So, Ne, sv

 denně (kromě Po)

denně (kromě Po)

So, Ne, sv

 

* prohlídka možná pouze po předchozí dohodě se správou hradu.

 

Délka běžně poskytovaných prohlídkových okruhů a maximální kapacita osob:**

I.     návštěvní okruh  

60 min.

50 osob

 ** dále mohou být poskytovány mimořádné prohlídkové okruhy                              

                                                                                                                                                       

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena společně s boční brankou do hradu vždy 5 minut před prohlídkou hradu. V červenci a srpnu je pokladna otevřena od
  9:00 do 17:00. Čas poslední prohlídky je 60 min. před koncem návštěvní doby. Polední přestávka trvá od 12:00 do 13:00 hodin. V pondělí
  a v den následující po dni pracovního klidu a státního svátku (pokud tento připadá na pondělí) je objekt uzavřen.
 2. Hrad je přístupný formou volné prohlídky se vstupním výkladem průvodce. Prohlídky hradu začínají s otevírací dobou a pak vždy v celou hodinu u postranní označené vstupní branky s tím, že poslední prohlídka začíná 60 minut před koncem návštěvní doby. V červenci a srpnu začíná prohlídka bezprostředně po zakoupení vstupenky
  a poslední návštěvníci jsou na prohlídku puštěni 60 minut před koncem návštěvní doby.  V době konání svatebních obřadů, kulturních programů nebo když je objekt komerčně pronajat, může být návštěvní provoz hradu omezen.
 3. Návštěvnická kapacita prohlídkového okruhu i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 4. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí
  v pokladně památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).
 3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 5. Výši vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Během prohlídky exteriérů a interiérů prosíme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Rovněž návštěvníky prosíme, aby dbali o svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých dětí. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě prosíme návštěvníky o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.
 2. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 3. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 4. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě není-li možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem, a s ohledem na etiketu a slušné chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní
  a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám pod vlivem alkoholu, či po požití omamných látek je přístup do areálu zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace
  s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně
  i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář
  i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech
   a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  3. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  4. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.
  5. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
  6. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu nádvoří a jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.
 11. V interiérech památkového objektu, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno.
 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.)
  a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
 13. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. dubna 2015.

  Správa památkového objektu              Národní památkový ústa                         Bc. Marek Hanzlík                                 Mgr. Petr Pavelec, PhD.                       správa státního hradu Lipnice                územní památková správa                                                                 v Českých Budějovicích